Những câu lệnh thường dùng khi quản lý network trong Linux

Những câu lệnh thường dùng khi quản lý network trong Linux

1. Lệnh ping

Lệnh ping dùng để kiểm tra xem một server nào đấy có đang hoạt động hay không hoặc mình có thể kết nối với server đấy không. Lệnh Ping sẽ thử gửi IP packet đến địa chỉ IP của server cần kết nối, nếu có phản hồi từ server thì chứng tỏ server đang hoạt động và chúng ta có thể kết nối với server.

2. Lệnh nslookup

Lệnh nslookup dùng để xác định địa chỉ IP từ một tên miền.

3. Lệnh dig

Lệnh dig cũng dùng để xác định địa chỉ IP từ một tên miền nhưng trả về nhiều thông tin hơn lệnh nslookup.

4. Lệnh ifconfig

Lệnh ifconfig dùng để xem thông tin và thay đổi các thiết lập về network cho pc hoặc server.

chỉ cho hiển thị thông tin của en0

hiển thị thông tin của tất cả các interface đang có

chỉ hiển thị thông tin của tất cả các interface đang chạy

chỉ hiển thị thông tin của tất cả các interface đang bị stop

5. Lệnh netstat

Lệnh netstat (network statistics) dùng để xem thông tin về kết nối mạng, bảng định tuyến và các thông tin thống kê của các giao diện mạng khác nhau.
Ví dụ hiển thị thông tin bảng định tuyến bằng số (tức bằng ip chứ không cần sử dụng dns để chuyển qua tên miền)

hiển thị các giao diện mạng đang chạy

hiển thị tất các cổng tcp đang được sử dụng

hiển thị tất các cổng udp đang được sử dụng

hiển thị thông tin tổng hợp của các protocol đang sử dụng

★ Nguồn tham khảo ★

https://news.mynavi.jp/article/20180719-665927/
https://qiita.com/miminashi/items/574f09b2f3fd5d9b89f3
https://qiita.com/toshihirock/items/1ff01a51570bf6ca4f59
http://www.atmarkit.co.jp/ait/series/2071/
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1412/10/news003.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *